Náš aktuální projekt

 Projekt klubu SOROPTIMIST INTERNATIONAL Brno I.

SPOLUPRÁCE A POMOC DOMU NA PŮLI CESTY
v Pohořelicích – Velkém Dvoře

zahájen v letech 2011 - 2013 pod vedením prezidentky Hany Kořínkové
v současnosti v něm pod vedením Inky Losseff pokračujeme 

 

I. Dne 5.10.2011 klubovou schůzku navštívil pan Mgr. Ladislav Nevrkla

vedoucí Domu, a objasnil nám fungování tohoto sociálního zařízení a my ho seznámily s naší organizací Soroptimist International (SI), jejím posláním a také s činností našeho klubu. Potom jsme projednali možnosti spolupráce.

Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic je zařízením Sdružení pěstounských rodin (SPR) Brno. SPR je nestátní nezisková organizace, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Posláním Domu na půli cesty

je poskytnout mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, podporu na jejich cestě k samostatnému životu a jejich aktivnímu začlenění do běžného života společnosti.

Cílem Domu na půli cesty

je podpora a pomoc mladým dospělým prostřednictvím možnosti časově omezeného ubytování (zpravidla nepřevyšující jeden rok), nabídka odborné pomoci a poradenství (sociálně právní a pracovně právní) přispívající k řešení jejich sociální situace a aktivační programy zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků
a dovedností realizované především v areálu Domu na půli cesty.

Podmínky přijetí do Domu na půli cesty - Cílové skupiny:
Zpravidla osoby v obtížné životní situaci ve věku 18 - 26 let

- Zletilé osoby opouštějící:

  • dětské domovy
  • dětské domovy se školou
  • výchovné ústavy
  • diagnostické ústavy
  • jiná zařízení pro péči o děti a mládež

- Zletilé osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby

- Další zletilé osoby, např. z pěstounských rodin

Jak pomáhá SI klub Brno?

Jakákoli pomoc – i nefinanční - je vítaná: nábytek, kuchyňská výbava (spotřebiče), oblečení, počítače, ložní prádlo, peřiny, holicí strojky, nářadí, jízdní kola, seno pro chovaná zvířata, dřevo na otop aj.
Proto se SI klub snaží k výbavě domova přispět z vlastních přebytků, nebo i zapojit do této akce všechny, kteří jsou ochotni pomoci.
Pomáháme s propagací Domu na půli cesty. K propagaci slouží 10 velkých fotografií zachycujících průběh rekonstrukce zámečku, v němž je Dům na půli cesty umístěn. Klub SI zajistil výstavní prostory a pomohl zorganizovat krátkodobou výstavu těchto fotografií.
Zároveň se obrací na všechny, kdo může s propagací pomoci - je třeba, aby se toto zařízení dostalo do povědomí.
K zámečku patří 2 malé domky, které nutně potřebují připojit na městský vodovod. Klub zvažuje, jestli by se nemohlo využít akce „Soroptimist go for water".
Další možností, jak pomoci klientům Domu, je zprostředkování práce, ať už v podniku nebo jako výpomoc v domácnosti nebo na zahradě. Klienti chovají na zámečku koně a ovce, a tak by bylo pomocí i posekání zahrady někomu a možnost vzít si seno pro zvířata.
Příjemnou akcí je pečení vánočního cukroví. Při ní členky klubu učí klienty péci cukroví a aby byl štědrovečerní stůl ještě bohatší, dodají další cukroví, které napekly doma. K štědrovečernímu stolu lze přispět nejen cukrovím, ale i ovocem atd.

Co nabízí Dům na půli cesty (www.dumnapulicesty.cz)?

Možnost jízdy na koni. Zatím ji pravidelně využívají žáci jedné ze základních brněnských škol a nárazově také děti či vnuci členek klubu SI.

II.Návštěvy Sororek v Domě na půli cesty

Během podzimu 2011 Sororky několikrát navštívily Dům na půli cesty a s panem vedoucím Nevrklou, paní správcovou a dvěma sociálními pracovnicemi si celý areál prohlédly a při velmi přátelském a konstruktivním jednání dohodly další spolupráci, předaly několik potřebných věcí a přijaly upomínkové a informační materiály o Domě. Zejména (po zhlédnutí zastaralé kuchyňky, kterou mají klienti k dispozici) bylo dohodnuto, že SI Brno zažádá Evropskou federaci SI o grant na nové vybavení kuchyně pro Dům na půli cesty.

III. Vánoční cukroví, návrh kuchyně a dar

V sobotu 17. prosince 2011 přivezly Sororky do Domu na půli cesty několik druhů již napečeného vánočního cukroví a těsta na další, které spolu s několika klienty za jejich velkého zájmu upekli. Děti jedné z nich pak vyzkoušely trpělivost místních koníků. Současně paní prezidentka přivezla návrh nové kuchyňky za 60 000,- Kč a vše ještě na místě prodiskutovala a také předala panu vedoucímu sponzorský dar ve výši 3 000,- Kč = výtěžek z prodeje výrobků chráněných dílen a vánočního punče, za který pan vedoucí s radostí nakoupil vánoční dárky pro klienty.

IV. Zařízení bytu

V průběhu ledna, února a března 2012 bylo do Domu na půli cesty díky iniciativě SI klubu přestěhováno téměř kompletní, sice starší, ale plně funkční zařízení 1 bytu. Ten měl sloužit jednomu z klientů. Protože klient nadále zůstal bydlet v Domě na půli cesty, zařízení bytu poslouží v Domě, kde je ho také potřeba.

V. Zaměstnání a další zprostředkovaná pomoc

Jedna členka našeho klubu domluvila ve firmě MORACELL, s.r.o. sídlící v Žabčicích, tj. poblíž Domu na půli cesty, možnost zaměstnání několika klientů a dar toaletních potřeb Domu na půli cesty.

VI. Výstava fotografií z Domu na půli cesty:

Z webové stránky Domu na půli cesty:    Výstava fotografií na přírodovědě

Čtvrteční slavnostní vernisáží byla zahájena téměř dvouměsíční výstava fotografií našeho "Dvorního" fotografa Vratislava Hnátka "Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic dříve a nyní" na chodbě děkanátu Přírodovědecké fakulty MU v Brně na Kotlářské. Díky pochopení vedení fakulty, za velké pomoci paní sekretářky Pakostové a "Sororky" paní Brázdilové je tentokrát naše výstava na akademické půdě. Nic však nebrání komukoliv, aby si výstavu prohlédl, případně si odnesl propagační materiály o našem Domě. K příjemné atmosféře přispěl svou příčnou flétnou Mgr. Bohumil Kutnohorský a Sororkami připravené občerstvení. Bavili jsme se všichni velmi dobře a srdečně a naše spolupráce se "Sororkami" tak dostala další dimenzi. (lan)

Hlavní zásluhu na realizaci výstavy má pan Mgr. Ladislav Nevrkla vedoucí Domu na půli cesty a jeho spolupracovníci.

Ze zápisu ze schůzky SI klubu Brno 7.3.2012:Vernisáž se vydařila, zúčastnilo se jí asi 30 lidí. Atmosféra byla velmi příjemná, a tak nikdo ze zúčastněných nespěchal domů.

VII. Den otevřených dveří v Domě na půli cesty a jeho 10. výročí činnosti 2.6.2012

Sororky pomohly klientům připravit občerstvení, a to dodáním některých domácích výrobků a praktickou výpomocí s přípravou občerstvení. Prezidentka SI se zúčastnila vlastní akce, která byla velmi úspěšná.

VIII. Darování počítačů a pečení vánočního cukroví

Sororka Inka Loseff zajistila od firmy, kde pracuje, darování tří počítačů Domu na půli cesty.

V prosinci 2012 opět s pomocí Inky pekli klienti Domu vánoční cukroví a pochutnali si na již hotovém Sororkami přivezeném.

IX. Grant SI/E na novou kuchyni

V březnu 2012 Sororky vypracovaly a odeslaly na federaci SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE (SI/E) žádost o grant, který obsahoval projekt na dotaci nové kuchyně pro Dům na půli cesty ve výši 60 000,- Kč včetně detailního návrhu kuchyně z IKEA.

V září 2012 prezidentka všem oznámila, že grant jsme dostali a po převodu peněz na účet Domu na půli cesty byla nová kuchyně přesně dle projektu zařízena!

X. Nábytek na dovybavení kuchyňky

V červnu 2014 se ve firmě Moravia IT, kde pracují sororky Katka a Inka, konala konference několika lokalizačních firem a výrobce softwaru. V rámci zahájení konference představila Katka činnost brněnského SI klubu a Domu na půli cesty a Inka připravila hru, při níž účastníci pomocí vyluštěných návodů smontovali barový stoleček, jídelní stůl a čtyři židle. Nábytek na dovybavení kuchyňky předali zástupci zúčastněných firem panu řediteli Nevrklovi.    

 

XI. darem 2 PC

V červenci 2014 Inka znovu zprostředkovala darování dvou počítačů od svého zaměstnavatele.

 

XII. vánoční pečení 2014

Vánoční pečení 2014 je zachyceno na webu Domu na půli cesty: http://www.dumnapulicesty.cz/?page=fotogalerie&fotogalerie=179

 

 XIII. vánoční pečení 2015    

V prosinci 2015 Draha zajistila na vánoční pečení 8 těst od firmy Babické těsto, ze kterých klienti pod vedením sociální pracovnice napekli cukroví. Na klubové schůzce jsme pak schválily předání části výtěžku z prodeje punče na Mikulášské besídce v Sokolu Řečkovice na nákup vánočních dárků pro klienty.

 

XIV. pračka

V listopadu 2016 zorganizovala Katka Gašová v rámci inspiračních přednášek ve firmě Moravia IT přednášku o organizaci Soroptimist. V rámci přednášky dostala prostor i Inka pro prezentaci Domu na půli cesty. Výsledkem bylo darování pračky z rodiny jedné ze zaměstnankyň. Pračku dárci přivezli ze Slavkova až do Domu na půli cesty.

XV. vánoční dárky

V prosinci 2016 jsme k obvyklým těstům darovaným opět firmou Babické těsto přidaly vánoční dárky pro klienty domova – ve formě hygienických balíčků. Pan ředitel jako muž ocenil, že místo finančního daru dostal hotové balíčky, zabalené a hezky nazdobenéJ.

 

 

XVI. schůzka s panem ředitelem Nevrklou

V dubnu 2017 pan ředitel Nevrkla opět zavítal na naši schůzku a informoval nás o situaci v Domě na půli cesty. Kvůli změně financování neziskových organizací se v roce 2016 dostali do finančních problémů, museli prodat koně a některá další hospodářská zvířata. Pravidelná pomoc s vánočním cukrovím a dárky pro klienty je velmi vítaná. Dobré je taky sledovat webové stránky Domu a jejich účet na facebooku, kde zveřejňují aktuální potřeby.  

Předaly jsme panu řediteli kontakt na dobrovolnici, která může pomoci s finanční gramotností klientů, psaním životopisů při hledání zaměstnání i výukou angličtiny.

Go to top